Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Krom – referenser

[1] Andersson, M., Carlsson, M., Ladenberger, A., Morris, G., Sadeghi, M. & Uhlbäck, J., 2014: Geokemisk atlas över Sverige. Sveriges geologiska undersökning, 208 s.

[2] SGU, 2022: Nationell grundvattenövervakning – databas (GRVO). Grundvatten i jord 2012–2021. Sverige. 2022-06-13.

[3] Becher, M., Sohlenius, G. & Öhrling, C., 2019: Sur sulfatjord – egenskaper och utbredning. SGU-rapport 2019:13. Sveriges geologiska undersökning, 37 s.

[4] Ejhed, H., Hansson, K., Olshammar, M., Lind, E., Nguyen, M., Hållén, J., Allard, A-S., Stadmark, J., Jutterström, S., Löfgren, S. & Hellgren, S, 2018: Belastning och påverkan från dagvatten. Källor till föroreningar i dagvatten, potentiell effekt och jämförelse med belastning från andra källor. SMED Rapport Nr 12. Svenska MiljöEmissionsData, 112 s.

[5] Fredricsson, M., Danielsson, H., Hansson, K., Pihl Karlsson, G., Nerentorp, M., Potter, A., Hansson, H-C., Areskoug, H., Tunved, P., Mellqvist, J., Lindström, B., Nanos, T., Andersson, S., Carlund, T. & Leung, W., 2021: Nationell luftövervakning. Sakrapport med data från övervakning inom Programområde Luft t.o.m 2019. Nr C 584. IVL Svenska Miljöinstitutet, 220 s.

[6] SGU, 2023: Bergverksstatistik 2022. Periodiska publikationer 2023:1. Sveriges geologiska undersökning, 79 s.

[7] Livsmedelsverket 2023:  Tolka resultatet av din dricksvattenanalys, Livsmedelsverket. < www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/dricksvatten/egen-brunn2/vattenprov-och-analys-av-ditt-dricksvatten/tolka-ditt-vattenanalysresultat> åtkommen den 28 april 2023.

[8] Schulte-Herbrüggen, H. M. A., Christensen, J., Olofsson, B. & Morey Strömberg, A., 2022: Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk. Livsmedelsverkets externa rapportserie E 2022 nr 01, 1104–7089. Livsmedelsverket, 182 s.

[9] EFSA, 2014: Scientific opinion on the risks to public health related to the resence of chromium in food and drinking water. EFSA Journal 12(3), 3595. European Food Safety Authority, 261 s.

[10] WHO, 2020: Chromium in drinking-water. Background document for development of WHO Guidelines for drinking-water quality. World Health Organization, 38 s.

[11] Johansson, K., 1997: Metallhalter i svenska sjöar och vattendrag. I Sjöar & vattendrag. Årsskrift från miljöövervakningen 1997. Sveriges lantbruksuniversitet, 14–21.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut