Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Krom – samvariation med andra parametrar

På denna sida visas samvariation mellan krom och generella grundvattenkemiska nyckelparametrar (pH, redox, kemisk syreförbrukning, konduktivitet och turbiditet) samt koppar, nickel och zink i boxplotdiagram. Boxens under- och överkant visar 25:e respektive 75:e percentilen, strecket i mitten av boxen visar medianen (50:e percentilen), och staplarna under och över boxen visar 5:e respektive 95:e percentilen.

Eftersom syftet är att visa samvariation mellan parametrarna, har enskilda analysresultat använts i stället för medelvärden för varje provtagningsplats.

Diagrammen för krom grundas på cirka 38 500 kromanalyser, varav samtliga är från 2000-talet. Av analyserna kommer 9 procent från Vattentäktsarkivet, 80 procent från nationell och regional miljöövervakning, och 11 procent är vattenprov från enskilda brunnar. De enskilda diagrammen kan bygga på färre analyser, eftersom endast de prover där både krom och den aktuella parametern analyserats finns med i boxplotdiagrammet.

 

Dataunderlaget indikerar särskilt höga kromhalter vid lågt pH och vid anaeroba förhållanden. Utfallet kan tyckas ologiskt, men beror sannolikt på mer komplexa samspel än vad som framgår av enklare bivariata samvariationsdiagram.

Samvariationen med CODMn kan sannolikt förklaras genom organisk komplexbildning. Indikerat samband med turbiditet skulle möjligen kunna bero på medfällning med järn.

Krom tycks samvariera med koppar och i viss mån även nickel, vilket sannolikt beror på en kombination av geologiska förutsättningar och inverkan av korrosion i ledningssystem och tekniska installationer för vattenframledning. Ytterligare en möjlig förklaringsfaktor är påverkan från föroreningskälla (utsläpp från industri, deponi eller dylikt). 

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut