Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Klorid – skillnad mellan grundvattnet i jord och berg

För att tydliggöra skillnaderna mellan halterna av klorid i jord- och berggrundvatten har en differenskarta som visar skillnaderna mellan de interpolerade rasterkartorna för jord- och berggrundvatten tagits fram. I norra Sverige finns det få mätpunkter vilket ger osäkra resultat.

Kartan visar att kloridhalterna i berggrundvattnet ofta är högre än i jordgrundvattnet, framför allt i områden under den marina gränsen eller i områden som är påverkade av sedimentär berggrund.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut