Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Klorid – referenser

[1] Gustafsson, M.E.R. & Franzen, L.G., 1999: Inland transport of marine aerosols in Southern Sweden. Atmospheric Environment (34), 313–325.

[2] Gustafsson, M.E.R. & Hallgren Larsson, E., 2000: Spatial and Temporal Patterns of Chloride Deposition in Southern Sweden. Water, Air & Soil Pollution (124), 345–369.

[3] IVL Svenska Miljöinstitutet, 2023: Markvattenkemi - Data. <krondroppsnatet.ivl.se/innehall/resultatdata/markvattenkemidata.4.3d9ff17111f6fef70e9800053730> åtkommen den 6 oktober 2023.

[4] SGU, 2013: Bedömningsgrunder för grundvatten. SGU-rapport 2013:01. Sveriges geologiska undersökning, 238 s.

[5] Clarke, N., Fuksová, K., Gryndler, M., Lachmanová, Z., Liste, H-H., Rohlenová, J., Schroll, R., Schröder, P. & Matucha, M., 2009: The formation and fate of chlorinated substances in temperate and boreal forest soils. Environmental Science and Pollution Research (16), 127–143.

[6] Svensson, T., Laturnus, F., Sandén, P. & Öberg, G., 2007: Chloroform in runoff water – a two-year study in a small catchment in Southeast Sweden. Biogeochemistry (82), 139–151.

[7] SGU, 2016: Normbrunn -16. Vägledning för att borra brunn. Sveriges geologiska undersökning, 34 s.

[8] Lång, L-O, Olofsson, B., Mellqvist, E., Ojala, L., Maxe, L. & Thorsbrink, M., 2006: Miljömålsuppföljning av grundvatten i kustområden – statusbeskrivning och diskussionsunderlag. SGU-rapport 2006:24. Sveriges geologiska undersökning, 45 s.

[9] Maxe, L., 2001: Sources of Major Chemical Constituents in Surface Water and groundwater of Southern Sweden. Nordic Hydrology (32), 115–134.

[10] Thunqvist, E.-L., 2004: Regional increase of mean chloride concentration in water due to the application of deicing salt. Science of the Total Environment (325), 29–37.

[11] Svenskt vatten, 2011: Dricksvattenteknik 4. Efterbehandling och distribution. Publikation U9, 180 s.

[12] Livsmedelsverket 2023:  Tolka resultatet av din dricksvattenanalys, Livsmedelsverket. < www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/dricksvatten/egen-brunn2/vattenprov-och-analys-av-ditt-dricksvatten/tolka-ditt-vattenanalysresultat> åtkommen den 27 februari 2023.

[13] Schulte-Herbrüggen, H. M. A., Christensen, J., Olofsson, B., & Morey Strömberg, A., 2022: Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk. Livsmedelsverkets externa rapportserie E 2022 nr 01, 1104–7089. Livsmedelsverket, 182 s.

[14] Löfgren, S., 2000: Vägsaltets effekter på mark- och vattenkemin i små skogsområden i sydöstra Sverige. Vägverkets publikation 2000:35. Vägverket, 47 s. 

[15] Hintz, W.D. & Relyea, R.A. 2019: A review of the species, community, and ecosystem impacts of road salt salinisation in fresh waters. Freshwater Biology (64), 1081–1097.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut