Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Klorid – samvariation med andra parametrar

På denna sida visas samvariation mellan klorid och generella grundvattenkemiska nyckelparametrar (pH, redox, kemisk syreförbrukning, konduktivitet och turbiditet) samt natrium i boxplotdiagram. Boxens under- och överkant visar 25:e respektive 75:e percentilen, strecket i mitten av boxen visar medianen (50:e percentilen), och staplarna under och över boxen visar 5:e respektive 95:e percentilen. Eftersom syftet är att visa samvariation mellan parametrarna, har enskilda analysresultat använts i stället för medelvärden för varje provtagningsplats. Diagrammen för klorid grundas på cirka 129 000 kloridanalyser, varav 81 procent är från 2000-talet och övriga är äldre. Av analyserna kommer 26 procent från vattentäktsarkivet, 6 procent från nationell och regional miljöövervakning, och 68 procent är vattenprov från enskilda brunnar. De enskilda diagrammen bygger på färre analyser, eftersom endast de prover där både klorid och den aktuella parametern analyserats finns med i boxplotdiagrammet.

Analys av samvariationen visar att klorid korrelerar positivt med konduktivitet vilket är att vänta – hög salthalt ger hög konduktivitet. Även den förväntade korrelationen med natrium är tydlig liksom att höga kloridhalter är vanligare vid höga pH-värden. Hög kloridhalt förekommer oftast i djupa brunnar och i sedimentär berggrund där även pH i grundvattnet är högt.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut