Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Kadmium – skillnad mellan grundvattnet i jord och berg

För att tydliggöra skillnaderna mellan halterna av kadmium i jord- och berggrundvatten har differenskartor som visar skillnaderna mellan de interpolerade rasterkartorna för jord- respektive berggrundvatten tagits fram. I norra Sverige är det relativt få provtagningspunkter, vilket ger osäkra resultat.

För kadmium syns inte något tydligt mönster avseende halterna i jord- respektive berggrundvatten. Det är möjligt att korrosion av kadmiumhaltigt material i tekniska installationer kan ha gett ett tillskott av låga kadmiumhalter som påverkat kartbilderna.

Senast ändrad 2024-02-07

Skriv ut