Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Järn – samvariation med andra parametrar

På denna sida visas samvariation mellan järn och generella grundvattenkemiska nyckelparametrar (pH, redox, kemisk syreförbrukning, konduktivitet och turbiditet) samt färg och mangan i boxplotdiagram. Boxens under- och överkant visar 25:e respektive 75:e percentilen, strecket i mitten av boxen visar medianen (50:e percentilen), och staplarna under och över boxen visar 5:e respektive 95:e percentilen.

Eftersom syftet är att visa samvariation mellan parametrarna, har enskilda analysresultat använts i stället för medelvärden för varje provtagningspunkt.

Diagrammen för järn grundas på cirka 142 000 järnanalyser, varav 86 procent är från 2000-talet och övriga är äldre. Av analyserna kommer 37 procent Vattentäktsarkivet, 5 procent från nationell och regional miljöövervakning, och 58 procent är vattenprov från enskilda brunnar. De enskilda diagrammen bygger på färre analyser, eftersom endast de prover där både järn och den aktuella parametern analyserats finns med i boxplotdiagrammet.

 

Analys av samvariationen visar att järnkoncentrationerna är högre vid låga pH-värden, det vill säga i sura vatten. Järn korrelerar mycket starkt med redoxklass, vilket dock beror på att järnkoncentration ingått i uträkningen av redoxförhållanden – denna figur är därför gråmarkerad här.

Läs mer i avsnittet Syre och redoxförhållanden

Samvariationsanalysen visar även att järn korrelerar mycket väl med både kemisk syreförbrukning, turbiditet och färg. Järn återfinns alltså oftare med högre koncentration i grundvattenprover som har relativt hög halt av naturligt organiskt material och partiklar. Detta kan förklaras genom att järn bildar lösliga organiska komplex och att utfällningar av järn kan ge ett grumligt vatten. Järn korrelerar även mycket starkt med mangan, som ofta går i lösning under samma betingelser.

 

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut