Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Järn – skillnad mellan grundvattnet i jord och berg

För att tydliggöra skillnaderna mellan halterna av järn i jord- och berggrundvatten har en differenskarta som visar skillnaderna mellan de interpolerade rasterkartorna för jord- och berggrundvatten tagits fram. Särskilt i norra Sverige finns det få mätpunkter, vilket ger osäkra resultat.

Kartan visar en splittrad bild där höga järnhalter är ungefär lika vanligt i berggrundvattnet som i jordgrundvattnet.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut