Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Fosfat – skillnad mellan grundvattnet i jord och berg

För att tydliggöra skillnaderna mellan halterna av fosfat i jord- och berggrundvatten har en differenskarta som visar skillnaderna mellan de interpolerade rasterkartorna för jord- och berggrundvatten tagits fram. I norra Sverige finns det få mätpunkter vilket ger osäkra resultat.

Kartan visar en splittrad bild men det kan noteras att fosfathalterna i jordgrundvattnet är högre än i berggrundvattnet främst i områden som är påverkade av sedimentär berggrund (delar av Skåne, Väst- och Östgötaslätterna, Öland och Gotland samt Uppland).

 

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut