Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Fosfat – samvariation med andra parametrar

På denna sida visas samvariation mellan fosfat och generella grundvattenkemiska nyckelparametrar (pH, redox, kemisk syreförbrukning, konduktivitet och turbiditet) samt ammonium, nitrat, nitrit och bakterier i boxplotdiagram. Boxens under- och överkant visar 25:e respektive 75:e percentilen, strecket i mitten av boxen visar medianen (50:e percentilen), och staplarna under och över boxen visar 5:e respektive 95:e percentilen.

Eftersom syftet är att visa samvariation mellan parametrarna, har enskilda analysresultat använts i stället för medelvärden för varje provtagningsplats.

Diagrammen för fosfat grundas på cirka 90 000 fosfatanalyser, varav 86 procent är från 2000-talet och övriga är äldre. Av analyserna kommer 11 procent från Vattentäktsarkivet, 7 procent från nationell och regional miljöövervakning, och 82 procent är vattenprov från enskilda brunnar. De enskilda diagrammen bygger på färre analyser, eftersom endast de prover där både fosfat och den aktuella parametern analyserats finns med i boxplotdiagrammet.

Analys av samvariationen visar att fosfat korrelerar positivt med CODMn vilket innebär att fosfat ofta finns i högre koncentration i grundvattenprover som har relativt hög halt organiskt material. Fosfat korrelerar även positivt med konduktivitet, dock med bruten trend för den högsta konduktivitetsklassen (≥150 mS/m). Denna korrelation kan sannolikt förklaras med att fosfat kan gå i lösning under syrefria, det vill säga anaeroba, förhållanden, se även redox-diagrammet. Anaeroba förhållanden är vanliga i djupare grundvatten där vattnets konduktivitet är hög.

Fosfat korrelerar även positivt med kväveföreningarna ammonium, nitrat och nitrit vilket troligen beror på påverkan från gödsling eller avlopp i ytliga grundvatten. Det finns även en positiv korrelation med bakterier.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut