Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Bly – skillnad mellan grundvattnet i jord och berg

För att tydliggöra skillnaderna mellan halterna av bly i jord- och berggrundvatten har differenskartor som visar skillnaderna mellan de interpolerade rasterkartorna för jord- respektive berggrundvatten tagits fram. I norra Sverige är det relativt få provtagningspunkter vilket ger osäkra resultat.

För bly är det svårt att se något tydligt mönster avseende halterna i jord- respektive berggrundvatten. Det är möjligt att korrosion av blyhaltigt material i tekniska installationer kan ha gett ett tillskott av bly som påverkat kartbilderna.

Senast ändrad 2024-02-06

Skriv ut