Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Bly – referenser

[1] Europeiska miljöbyrån, 2022: Air pollutant emissions data viewer (Gothenburg Protocol, Air Convention) 1990-2021, Europeiska miljöbyrån. <www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/air-pollutant-emissions-data-viewer-5> åtkommen den 6 juli 2022.

[2] SGU, 2006: Mineralmarknaden. Tema: Bly. Per. publ 2006:1. Sveriges geologiska undersökning, 76 s.

[3] Andersson, M., Carlsson, M., Ladenberger, A., Morris, G., Sadeghi, M. & Uhlbäck, J., 2014: Geokemisk atlas över Sverige. Sveriges geologiska undersökning, 208 s.

[4] SGU, 2022: Grundvattenobservationer – databas. Sverige. 2022-06-13.

[5] SGU, 2023: Rapportering av regeringsuppdrag. Hållbar utvinning och återvinning av metaller och mineral från sekundära resurser. SGU RR 2023:01. Sveriges geologiska undersökning, 317 s.

[6] Naturvårdsverket, 1999: Bedömningsgrunder för miljökvalitet. Grundvatten. Rapport 4915. Naturvårdsverket, 140 s.

[7] Nordbäck, J., Tiberg, C. & Lindström, Å., 2004: Karaktärisering av kisaska. Kisaskeförorenade områden i Sverige. SGI Varia 550. Statens geotekniska institut, 84 s.

[8] Höglund, L.O., Fanger, G. & Yesilova, H. 2007: Slutrapport–Glasbruksprojektet 2006–2007. Kemakta konsult AB, 276 s.

[9] Livsmedelsverket 2023:  Tolka resultatet av din dricksvattenanalys, Livsmedelsverket. < www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/dricksvatten/egen-brunn2/vattenprov-och-analys-av-ditt-dricksvatten/tolka-ditt-vattenanalysresultat> åtkommen den 27 februari 2023.

[10] Roos, V., 2024: Bly i dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk. Rapport L – 2024 nr 05. Livsmedelsverket, 22 s. 

[11] Johansson, K., 1997: Metallhalter i svenska sjöar och vattendrag. I Sjöar & vattendrag. Årsskrift från miljöövervakningen 1997. Sveriges lantbruksuniversitet, 14–21.

Senast ändrad 2024-06-18

Skriv ut