Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Arsenik – skillnad mellan grundvattnet i jord och berg

För att tydliggöra skillnaderna mellan halterna av arsenik i jordgrundvatten och berggrundvatten har en differenskarta som visar skillnaderna mellan de interpolerade rasterkartorna för jord- och berggrundvatten tagits fram. Särskilt i norra Sverige finns det få provtagningspunkter vilket ger osäkra resultat.

Hög arsenikhalt är vanligare i berggrundvattnet än i jordgrundvattnet. Detta är tydligast i områden med höga arsenikhalter i grundvattnet.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut