Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Aluminium – samvariation med andra parametrar

På denna sida visas samvariation mellan aluminium och generella grundvattenkemiska nyckelparametrar (pH, redox, kemisk syreförbrukning, konduktivitet och turbiditet) i boxplotdiagram. Boxens under- och överkant visar 25:e respektive 75:e percentilen, strecket i mitten av boxen visar medianen (50:e percentilen), och staplarna under och över boxen visar 5:e respektive 95:e percentilen.

Eftersom syftet är att visa samvariation mellan parametrarna, har enskilda analysresultat använts i stället för medelvärden för varje provtagningspunkt.

Diagrammen för aluminium grundas på cirka 78 000 aluminiumanalyser, varav 95 procent är från 2000-talet och övriga är äldre. Av analyserna kommer 46 procent från Vattentäktsarkivet, 10 procent från nationell och regional miljöövervakning, och 44 procent är vattenprov från enskilda brunnar. De enskilda diagrammen bygger på färre analyser, eftersom endast de prover där både aluminium och den aktuella parametern analyserats finns med i boxplotdiagrammet.

 

Analys av samvariationen visar att aluminiumhalt korrelerar negativt med pH. Det är tydligt att aluminiumhalterna är som högst vid mycket låga pH-värden (mindre än 5,5), och mycket låga vid neutrala och svagt alkalina pH-värden (6,5–8,5). Vid pH-värden över 8,5 kan aluminium gå i lösning som aluminatjon, vilket också återspeglas i diagrammet. Negativ korrelation ses mellan aluminium och konduktivitet. Det är särskilt vanligt med höga aluminiumhalter i den lägsta tillståndsklassen (mindre än 10 mS/m), vilket beror på höga aluminiumhalter i jonfattiga ytliga och sura grundvatten.

Aluminium har en starkt positiv korrelation med kemisk syreförbrukning och turbiditet, vilket innebär att höga aluminiumhalter ofta hör ihop med höga halter organiskt material och partiklar. Kemisk syreförbrukning (CODMn) används för att indikera mängden naturliga organiska ämnen i prover, och korrelationen kan bero på bidrag från organiska aluminiumkomplex. Halterna av aluminium är som högst i syrefattiga vatten med låg redoxpotential (anaeroba vatten), kanske som en följd av hög halt organiska ämnen i en del grundvatten med låg syrehalt. Samvariationen med turbiditet kan eventuellt bero på att små mineralpartiklar kommit med i vattenprovet, vilket ger ett grumligt vatten och höga aluminiumhalter.

 

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut