Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Aluminium – skillnad mellan grundvattnet i jord och berg

För att tydliggöra skillnaderna mellan halterna av aluminium i jord- och berggrundvatten har en differenskarta som visar skillnaderna mellan de interpolerade rasterkartorna för jord- och berggrundvatten tagits fram. Särskilt i norra Sverige finns det få mätpunkter vilket ger osäkra resultat.

Kartan visar att aluminiumhalterna i områden utan kalkpåverkan ofta är högre i jordgrundvattnet än i berggrundvattnet. Detta kan förklaras av att aluminium går i lösning främst vid låga pH-värden. Aluminium kan också komplexbindas till organiska ämnen. Låga pH-värden och hög halt av organiska ämnen är vanligare i ytliga grundvatten i jord än i de djupare berggrundvattnen.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut