Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Provtagningsfrekvens

9 §

Programmet för kontrollerande övervakning ska upprättas för varje förvaltningsperiod och provtagning utföras minst en gång vart sjätte år.

Övervakningens sexårscykel ska inledas med den kontrollerande övervakningen som genomförs under ett år med minst en provtagning. I några representativa grundvattenförekomster, som inte är utsatta för direkt mänsklig verksamhet, kan dock en förlängd kontrollerande övervakning behövas, gärna under hela sexårscykeln. Det gör man för att följa de naturliga variationerna och trenderna som referens till de påverkade grundvattenförekomsterna. I grundvattenförekomster som ligger i stora isälvsavlagringar (grusåsar) är förändringen över tid hos naturligt förekommande ämnen i regel liten. För den förlängda kontrollerande övervakningen bedöms därför ett prov per år vara tillräckligt i dessa förekomster.

I Water quality Sampling Part 1 (utgiven av International organization for Standardization 2006) beskrivs den metod för fastställande av provtagningsfrekvens som är lämplig att använda vid kontrollerande övervakning, för att följa de naturliga variationerna och trenderna i grundvattenförekomster som är påverkade av mänskliga verksamheter. Även Havs- och vattenmyndighetens undersökningstyp Övervakning av grundvattenkvalitet kan användas för vägledning. 

Tabellen här nedan ger vägledning för övervakningsfrekvenser för kontrollerande övervakning, och kan användas även där den konceptuella förståelsen är begränsad och data saknas. De provtagningsfrekvenser som föreslås är rimliga för att kunna följa utvecklingen av koncentrationen av föroreningar i de olika typerna av grundvattenmagasin (akviferer) som anges. I början av den kontrollerande övervakningen rekommenderas en tätare provtagning för att få kunskap om den årliga variationen av kemiska ämnen. Detsamma gäller för eventuella föroreningar och för att få en god allmän beskrivning av den kemiska miljön. Denna tätare provtagning utgör ett bra underlag för att bestämma lämpliga provtagningsfrekvenser enligt de metoder som finns beskrivna i ovan angivna vägledningsdokument om man tänker sig fortlöpande kontrollerande övervakning.

 Tabellen visar förslag till övervakningsfrekvenser för kontrollerande övervakning (ur CIS Guidance Document No. 15).
 

Typ av akvifer

Sluten akvifer

Öppen akvifer

Sand och grusavlagringar

Kristallint berg

Karst

Djupa flöden

Grunda flöden

Start, obligatoriska och rekommenderade parametrar

2 ggr/år kvartal kvartal kvartal kvartal

Långsiktigt, obligatoriska parametrar

Hög-medel transmissivitet

2 ggr/år årligen 2 ggr/år 2 ggr/år 2 ggr/år

Låg transmissivitet

vart 6:e år årligen årligen årligen 2 ggr/år

Rekommenderade parametrar

vart 6:e år vart 6:e år vart 6:e år vart 6:e år vart 6:e år

Senast ändrad 2022-09-01

Skriv ut