Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Antal övervakningsstationer

10 §

Varje grundvattenförekomst eller grupp av grundvattenförekomster ska övervakas vid ett tillräckligt antal övervakningsstationer för att ge en representativ helhetsbild av grundvattenförekomstens kemiska status.

Varje grundvattenförekomst eller grupp av grundvattenförekomster ska övervakas vid ett tillräckligt antal övervakningsstationer enligt 10 §. Vad som kan anses vara ett tillräckligt antal stationer måste avgöras för varje enskild grundvattenförekomst. Minimikravet bör vara att fördela minst tre provtagningsplatser över förekomsten, på ett sätt som ger en representativ bild av halterna i grundvattenförekomsten som helhet. Provtagningsplatserna ska väljas utifrån kunskap om var det finns föroreningskällor, föroreningarnas egenskaper och grundvattnets strömningsriktningar, dvs. på ställen där man bedömer att föroreningarna kan detekteras. Om kunskapsunderlaget om föroreningskällor, föroreningarnas egenskaper och grundvattenförekomsten är bristfälligt, ska provtagningsplatserna fördelas så jämnt som möjligt över förekomsten eller gruppen. För beskrivning av grundvattnets kemiska tillstånd och verifiering av riskbedömning är det bättre att lägga resurserna på fler provtagningsplatser med ett provtagningstillfälle än att provta och analysera vid fler tillfällen vid färre provtagningsplatser. Endast en provtagningsplats per förekomst ger en alltför låg tillförlitlighets- och precisionsnivå.

Senast ändrad 2022-09-01

Skriv ut