Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Ekonomisk analys

12 §

Redovisningen av den ekonomiska analysen av vattenanvändningen ska i enlighet med 3 kap. 1 § 3 förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön göras på vattendistriktsnivå.

Den ekonomiska analysen ska innehålla tillräckligt omfattande och tillräckligt detaljerad information för att det ska vara möjligt att bedöma den mest kostnadseffektiva kombinationen av åtgärder som ska ingå i åtgärdsprogrammet. Analysen ska också omfatta relevanta beräkningar för att beakta principen om täckning av kostnaderna för vattentjänster med hänsyn till långsiktiga försörjnings- och behovsprognoser avseende vattnet i avrinningsdistriktet och, om nödvändigt:

  • uppskattningar av de volymer, priser och kostnader som är förenade med vattentjänster,
  • uppskattningar av relevanta investeringar, däri inbegripet prognoser för sådana investeringar.

 

Senast ändrad 2018-11-29

Skriv ut

Relaterad information

;