Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Tennorganiska föreningar – referenser

[1] Kemikalieinspektionen, 2023: Bekämpningsmedelsregistret <apps.kemi.se/BkmRegistret/Kemi.Spider.Web.External/> åtkommen den 4 augusti 2023.

[2] SGF, 2023: Tennorganiska föreningar, Svenska Geotekniska Föreningen <www.atgardsportalen.se/fororeningar/tennorganiska-foreningar> åtkommen den 4 augusti 2023.

[3] Naturvårdsverket, 2023a: Organiska tennföreningar. <https://utslappisiffror.naturvardsverket.se/sv/Amnen/Ovriga-organiska-amnen/Tennorganiska-foreningar/> åtkommen den 4 augusti 2023.

[4] Naturvårdsverket, 2023b: Branschlistan (2023), 17 s. <naturvardsverket.se/49080c/globalassets/vagledning/fororenade-omraden/inventering/branschlistan-fororenade-omraden-2023> åtkommen den 20 juli 2023

[5] Naturvårdsverket, 2009: Riktvärden för förorenad mark. Modellbeskrivning och vägledning. Rapport 5976, 272 s.

[6] Barbosa, C.M.L., Ferrão, F.M. & Graceli, J.B., 2018: Organotin Compounds Toxicity: Focus on Kidney. Frontiers in Endocrinology 9:256. doi: 10.3389/fendo.2018.00256.

[7] WHO, 2022: Guidelines for drinking-water quality: fourth edition incorporating the first and second addenda. World Health Organization, 613 s.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut