Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Tennorganiska föreningar – datasammanställning

På denna sida presenteras en sammanställning av analysdata för parametrar som förts till gruppen tennorganiska föreningar. Data kommer från regional och nationell miljöövervakning av grundvatten samt kommunala grundvattentäkters råvattenkontroll. Dataunderlaget representerar i huvudsak diffust påverkat grundvatten, bortom kända punktkällor och förorenade områden. Sammanställningarna bygger på alla tillgängliga analysdata från 2010 och framåt, och uppdaterades senast med den data som fanns tillgänglig i april 2023.

Datasammanställning av tennorganiska föreningar i grundvatten. Symbolen ”<” används när percentilhalten ligger under rapporteringsgräns, om till exempel 95-percentilhalten markerats med ”<” innebär det att minst 95 procent av analyserna visat resultat under rapporteringsgräns för ämnet i fråga. För att se all information kan du behöva scrolla sidledes i tabellen. Data går även att ladda ner i xlsx-format, se stycket längst ner på denna sida.

  Antal analyser och fynd Antal stationer med analyser och fynd Halter (ng/l)
Parameternamn Antal analyser Antal fynd Andel fynd (%) Antal stationer med analyser Antal stationer med fynd Andel stationer med fynd (%) 95-percentilhalt  99-percentilhalt Maxhalt
Tributyltenn (TBT) 61 1 1.6 59 1 1.7 < 0.07 0.18
Dibutyltenn (DBT) 56 3 5.4 56 3 5.4 0.43 16.46 34.00
Dioktyltenn (DOT) 56 0 0.0 56 0 0.0 < < <
Monobutyltenn (MBT) 56 8 14.3 56 8 14.3 10.80 24.85 32.00
Monofenyltenn (MPhT) 56 0 0.0 56 0 0.0 < < <
Monooktyltenn (MOT) 56 0 0.0 56 0 0.0 < < <
Tetrabutyltenn (TeBT) 56 0 0.0 56 0 0.0 < < <
Tricyklohexyltenn (TCHT) 56 0 0.0 56 0 0.0 < < <
Trifenyltenn (TPT) 56 0 0.0 56 0 0.0 < < <
Difenyltenn (DPhT) 49 0 0.0 49 0 0.0 < < <

Analysdata finns för tio tennorganiska föreningar, och dataunderlaget är mycket begränsat med cirka 50–60 analyser och provtagningsplatser per ämne. Tributyltenn (TBT) har analyserats flest gånger (61) och vid flest platser (59), men har endast påträffats vid en provtagningsplats vid ett tillfälle, och då i låg halt (0,18 ng/l). Mono- och dibutyltenn (MBT och DBT) har högre fyndfrekvenser på 14,4 procent respektive 5,4 procent, och har även påträffats med högre maxhalter på 32 ng/l respektive 34 ng/l. De övriga ämnena har inte påträffats i grundvatten vid de analyser som utförts. Samtliga uppmätta halter av tennorganiska föreningar ligger under 100 ng/l (0,1 µg/l), som utgör gränsvärde för dricksvatten och generellt tröskelvärde för grundvatten avseende enskilda bekämpningsmedel (och deras metaboliter).

Analyser av tennorganiska ämnen i grundvatten har endast gjorts inom elva län och 31 kommuner, och de fynd som gjorts kommer från tre län och sex kommuner. Fynden av MBT och DBT kommer från regional miljöövervakning vid referensstationer och screening av miljögifter i urbant grundvatten, medan fynd av TBT kommer från råvattenkontroll i en grundvattentäkt. Det begränsade dataunderlaget gör det svårt att dra slutsatser om spridningen i grundvatten, men fynden av MBT och DBT från referensstationer inom miljöövervakningen indikerar att tennorganiska ämnen kan förekomma som föroreningar med halter på några tiotals ng/l i diffust påverkat grundvatten på vissa platser.

Nedladdning av datasammanställning

Datasammanställningen kan laddas ner i xlsx-format. I denna fil finns förutom det som presenteras i tabellen också kompletterande information om antal analyser, provtagningsplatser och fynd, samt fyndfrekvenser uppdelat på data från miljöövervakning respektive råvattenkontroll och grundvatten i jord respektive berg. Det finns också information om antalet län, kommuner och grundvattenförekomster med analyser och fynd, liksom rapporteringsgränser (min, median och max) baserat på den data där denna information funnits tillgänglig.

Ladda ner datasammanställning i xlsx-format.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut