Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Ftalater – gränsvärden och tillståndsklasser

Gränsvärden för ftalater i vatten

Ftalater tas inte upp i dricksvattendirektivet eller Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, och regleras inte för dricksvatten EU-gemensamt eller i Sverige i dagsläget (2024). I USA regleras DEHP för dricksvatten på nationellt plan med gränsvärdet 6 µg/l [9]. DEHP är också upptaget på den generella tröskelvärdeslistan inom grundvattenförvaltningen genom SGU:s föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten (SGUFS 2023:1), med det generella tröskelvärdet 6 µg/l.

DEHP regleras även genom prioämnesdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/39/EU), och därmed för ytvatten genom Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. För DEHP gäller ytvattengränsvärdet 1,3 µg/l uttryckt som årsmedelvärde enligt HVMFS 2019:25.

Tröskelvärde och vända trend-värde för grundvattenförekomster

Dietylhexylftalat (DEHP) ingår i den generella tröskelvärdeslistan i tabell 1 i bilaga 3 till SGU:s föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status (SGU-FS 2023:1) med det generella tröskelvärdet 6 µg/l. Parametrar som ingår i listan utgör underlag för beslut om miljökvalitetsnormer för kemisk grundvattenstatus.

När vattenmyndigheten fastställer ett tröskelvärde för en parameter i en grundvattenförekomst görs det utifrån anvisningar i SGU:s föreskrifter. Anpassade tröskelvärden beslutas vid behov, till exempel om påverkan på grundvattenberoende ekosystem motiverar ett lägre tröskelvärde.

Om den kemiska sammansättningen i en grundvattenförekomst är sådan att en miljökvalitetsnorm i en grundvattenansluten ytvattenförekomst inte kan uppnås eller kan leda till betydande sänkning av statusen hos sådana ytvattenförekomster, eller leda till betydande skada på skyddsvärda grundvattenberoende terrestra ekosystem, ska vattenmyndigheten dock besluta om tröskelvärden för dessa ämnen enligt 3 kap 4 § i SGU-FS 2023:1. Detta kan beröra ytterligare ftalater.

Vända trend-värdet beslutas för förekomster som riskerar otillfredsställande status och är direkt kopplat till åtgärdsbehovet. Vända trend-värdet är den koncentration av ett förorenande ämne vid vilken åtgärder senast ska sättas in för att grundvattenförekomsten ska behålla god status.

SGU:s föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten (SGU–FS 2023:1)

Bedömning av tillstånd

Tabellen visar tillståndsklasser för dietylhexylftalat (DEHP) i grundvatten. Inga tillståndsklasser har tagits fram för övriga ftalater, eftersom det saknas generella tröskelvärden för grundvatten samt gränsvärden för dricksvatten att relatera gränsen för ”mycket hög halt” till. I och med att 95-percentilhalterna ligger under rapporteringsgräns för samtliga ftalater förutom DEHP, konstateras att halterna av dessa ämnen i de allra flesta fall ligger under rapporteringsgräns eller är obefintliga i grundvattenmiljön. Ftalater framställs syntetiskt och förekommer inte naturligt, och även låga påvisade halter indikerar en antropogen påverkan. Det är därför viktigt att utreda orsakerna även till låga påvisade halter, och vid behov vidta åtgärder så att halterna inte ökar med tiden eller ett större område förorenas.

Klass

Tillstånd

Dietylhexylftalat (DEHP) (µg/l)

Kommentar

1

Mycket låg halt

< 0,05

Sammanfaller med rapporteringsgränser för relativt känsliga analysmetoder.

2

Låg halt

0,05–0,3

 

3

Måttlig halt

0,3–1

 

4

Hög halt

1–6

Överskrider gränsvärde för ytvatten vid 1,3 µg/l.

5

Mycket hög halt

≥ 6

Överskrider generellt tröskelvärde för grundvattenförekomster och USA:s nationella gränsvärde för dricksvatten (6 µg/l).

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut