Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Ftalater – datasammanställning

På denna sida presenteras en sammanställning av analysdata för ftalater. Data kommer från regional och nationell miljöövervakning av grundvatten samt kommunala grundvattentäkters råvattenkontroll. Dataunderlaget representerar i huvudsak diffust påverkat grundvatten, bortom kända punktkällor och förorenade områden. Sammanställningarna bygger på alla tillgängliga analysdata från 2010 och framåt, och uppdaterades senast med den data som fanns tillgänglig i april 2023.

Datasammanställning av ftalater i grundvatten. Symbolen ”<” används när percentilhalten ligger under rapporteringsgräns, om till exempel 95-percentilhalten markerats med ”<” innebär det att minst 95 procent av analyserna visat resultat under rapporteringsgräns för ämnet i fråga. För att se all information kan du behöva scrolla sidledes i tabellen. Data går även att ladda ner i xlsx-format, se stycket längst ner på denna sida.

  Antal analyser och fynd Antal stationer med analyser och fynd Halter (µg/l)
Parameternamn Antal analyser Antal fynd Andel fynd (%) Antal stationer med analyser Antal stationer med fynd Andel stationer med fynd (%) 95-percentilhalt  99-percentilhalt Maxhalt
Dietylhexylftalat (DEHP) 349 37 10.6 243 33 13.6 0.04 2.34 7.80
Diisobutylftalat (DIBP) 245 6 2.4 191 5 2.6 < 2.37 7.70
Dimetylftalat (DMP) 209 0 0.0 164 0 0.0 < < <
Butylbensylftalat (BBP) 208 0 0.0 163 0 0.0 < < <
Dietylftalat (DEP) 208 3 1.4 163 1 0.6 < 0.19 28.00
Dibutylftalat (DBP) 208 7 3.4 163 3 1.8 < 1.06 1.70
Dioktylftalat (DOP) 189 0 0.0 160 0 0.0 < < <
Dicyklohexylftalat (DCHP) 162 0 0.0 137 0 0.0 < < <
Di-n-propylftalat (DPP) 162 0 0.0 137 0 0.0 < < <
Di-n-pentylftalat (DNPP) 162 0 0.0 137 0 0.0 < < <
Diisodecylftalat (DIDP) 104 0 0.0 90 0 0.0 < < <
Diisononylftalat (DINP) 104 1 1.0 90 1 1.1 < < 2.00

Tabellen visar att det finns analysdata för 12 olika ftalater. Antalet analyser per ämne varierar från cirka 100 till 350 och antalet provtagningsplatser per ämne från cirka 100 till 250. Det ämne i gruppen som analyserats flest gånger och vid flest provtagningsplatser är dietylhexylftalat (DEHP). Av de 12 analyserade ämnena har fem ämnen påträffats i grundvatten vid miljöövervakning och råvattenkontroll. Ämnena som har hittats är dietylhexylftalat (DEHP), dibutylftalat (DBP), diisobutylftalat (DIBP), dietylftalat (DEP) och diisononylftalat (DINP). De övriga ftalaterna som ingått i analyser har inte påträffats i de undersökningar som utförts, vilket indikerar att förekomsten av dessa ämnen sannolikt är begränsad i grundvatten, åtminstone i kvantifierbara halter.

DEHP har kvantifierats vid 37 av 349 analyser (10,6 procent), och vid 33 av 243 provtagningsplatser (13,6 procent), och står därför tydligt för den högsta fyndfrekvensen inom gruppen. Även DBP och DIBP har påträffats vid ett flertal provtagningsplatser. Fynden av ftalater kommer från 17 av Sveriges 21 län, det går därför att konstatera att ftalater förekommer som grundvattenföroreningar på många platser och med stor geografisk spridning. Fynden kommer främst från miljöövervakning men även från råvattenkontroll.

Den ftalat som uppmätts med högst maxhalt i grundvatten är DEP på 28,0 µg/l, som dock endast påträffats vid en av 163 provtagningsplatser, vilket tyder på en betydande lokal påverkan vid denna plats. DEHP har uppmätts i näst högst halt, 7,8 µg/l, vilket överskrider det generella tröskelvärdet för grundvatten enligt SGU-FS 2023:1 och USA:s nationella gränsvärde för dricksvatten (6 µg/l). 95- och 99-percentilhalterna för DEHP ligger under 6 µg/l, det är alltså ovanligt att denna halt överskrids även om DEHP ofta kvantifieras i grundvatten (i relativt låga halter).

Nedladdning av datasammanställning

Datasammanställningen kan laddas ner i xlsx-format. I denna fil finns förutom det som presenteras i tabellen också kompletterande information om antal analyser, provtagningsplatser och fynd, samt fyndfrekvenser uppdelat på data från miljöövervakning respektive råvattenkontroll och grundvatten i jord respektive berg. Det finns också information om antalet län, kommuner och grundvattenförekomster med analyser och fynd, liksom rapporteringsgränser (min, median och max) baserat på den data där denna information funnits tillgänglig.

Ladda ner datasammanställning i xlsx-format.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut