Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Bekämpningsmedel – referenser

[1] KEMI, 2023: Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 2022. Kemikalieinspektionen, 42 s.

[2] SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön, 2019: Växtskyddsmedlens spridningsvägar i miljön, SLU. <www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/SLU-Centrum-for-kemiska-bekampningsmedel-i-miljon/information-om-bekampningsmedel-i-miljon1/vaxtskyddsmedlens-spridningsvagar-i-miljon/> åtkommen den 21 juni 2023.

[3] Sparrenbom, C & Jeppsson, H. (red.), 2022: Grundvattenboken. Studentlitteratur, 672 s.

[4] Länsstyrelsen Skåne, 2017: Bekämpningsmedel i skånska grundvatten. Redovisning av resultaten från den regionala miljöövervakningen 2016. Rapport 2017:14. Länsstyrelsen Skåne, 38 s.

[5] Syafrudin, M., Kristanti, R. A., Yuniarto, A., Hadibarata, T., Rhee, J., Al-Onazi, W. A., Algarni, T. S., Almarri, A. H. & Al-Mohaimeed, A. M., 2021: Pesticides in Drinking Water – A Review. International journal of environmental research and public health, 18(2), 468. MDPI. doi: 10.3390/ijerph18020468.

[6] Livsmedelsverket, 2023: Bekämpningsmedel fördjupning, Livsmedelsverket. <www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/bekampningsmedel/bekampningsmedel-fordjupning> åtkommen den 21 juni 2023.

[7] EC, 2021: Guidance document on the assessment of the relevance of metabolites in groundwater of substances regulated under regulation (EC) No 1107/2009. Sanco/221/2000 – rev.11. European Commission Health and Food Safety Directorate-General, 18 s.

[8] EC, 2022: Proposal for a Directive amending the Water Framework Directive, the Groundwater Directive and the Environmental Quality Standards Directive, European Commission. <environment.ec.europa.eu/publications/proposal-amending-water-directives_en> åtkommen den 21 juni 2023.

[9] KEMI, 2023: Bekämpningsmedelsregistret, Kemikalieinspektionen. <apps.kemi.se/BkmRegistret/Kemi.Spider.Web.External/> åtkommen den 21 juni 2023.

[10] University of Hertfordshire, 2023: PPDB: Pesticide Properties DataBase, University of Hertfordshire. <sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/atoz.htm> åtkommen den 21 juni 2023.

[11] National Library of Medicine, 2023: PubChem, National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information. <pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/> åtkommen den 21 juni 2023.

[12] Larsson, M., Boström, G., Gönczi, M. & Kreuger, J., 2014: Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986–2014, Sammanställning av resultat och trender i Sverige under tre decennier, samt internationella utblickar. CKB rapport 2014:1. Sveriges lantbruksuniversitet, 108 s.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut