Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Zink – skillnad mellan grundvattnet i jord och berg

För att tydliggöra skillnaderna mellan halterna av zink i jord- och berggrundvatten har en differenskarta som visar skillnaderna mellan de interpolerade rasterkartorna för jord- och berggrundvatten tagits fram. I speciellt norra Sverige finns det få mätpunkter vilket ger osäkra resultat.

Halterna tycks generellt högre i grundvatten i berg än i jord, men på många platser är förhållandet det omvända, vilket åtminstone delvis bör bero på mer lokala utsläpp. Kartbilden bedöms vara betydligt påverkad av förhöjda halter i ledningssystem.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut