Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Zink – referenser

[1] Andersson, M., Carlsson, M., Ladenberger, A., Morris, G., Sadeghi, M. & Uhlbäck, J., 2014: Geokemisk atlas över Sverige. Sveriges geologiska undersökning, 208 s.

[2] SGU, 2022: Nationell grundvattenövervakning – databas (GRVO). Grundvatten i jord 2012-2021. Sverige. 2022-06-13.

[3] Becher, M., Sohlenius, G. & Öhrling, C., 2019: Sur sulfatjord – egenskaper och utbredning. SGU-rapport 2019:13. Sveriges geologiska undersökning, 37 s.

[4] Berggren Kleja, D., Elert, M., Gustafsson, J.P., Jarvis, N. & Norrström, A-C., 2006: Metallers mobilitet i mark. Rapport 5536. Naturvårdsverket, 115  s.

[5] SGU, 2004: Mineralmarknaden. Tema: Zink. Per. publ. 2004:5. Sveriges geologiska undersökning, 74 s.

[6] Nordbäck, J., Tiberg, C. & Lindström, Å. 2004: Karaktärisering av kisaska. Kisaskeförorenade områden i Sverige. Varia 550. Statens geotekniska institut, 84 s.

[7] Fredricsson, M., Danielsson, H., Hansson, K., Pihl Karlsson, G., Nerentorp, M., Potter, A., Hansson, H-C., Areskoug, H., Tunved, P., Mellqvist, J., Lindström, B., Nanos, T., Andersson, S., Carlund, T. & Leung, W., 2021: Nationell luftövervakning. Sakrapport med data från övervakning inom Programområde Luft t.o.m 2019. Nr C 584. IVL Svenska Miljöinstitutet, 220 s.

[8] Ejhed, H., Hansson, K., Olshammar, M., Lind, E., Nguyen, M., Hållén, J., Allard, A-S., Stadmark, J., Jutterström, S., Löfgren, S. & Hellgren, S., 2018: Belastning och påverkan från dagvatten. Källor till föroreningar i dagvatten, potentiell effekt och jämförelse med belastning från andra källor. SMED Rapport Nr 12. Svenska MiljöEmissionsData, 112 s.

[9] Bertills, U., Berntell, A., Aastrup, M., Thunholm, B. & Johnson, J., 1995: Grundvattnets kemi i Sverige. Rapport 4415. Naturvårdsverket, 52 s.

[10] WHO, 2017: Guidelines for drinking-water quality. World Health Organization, 631 s.

[11] Johansson, K., 1997: Metallhalter i svenska sjöar och vattendrag. I Sjöar & vattendrag. Årsskrift från miljöövervakningen 1997. Sveriges lantbruksuniversitet, 14–21.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut