Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Turbiditet – skillnad mellan grundvattnet i jord och berg

För att tydliggöra skillnaderna av turbiditet i jordgrundvatten och berggrundvatten har en differenskarta som visar skillnaderna mellan de interpolerade rasterkartorna för jord- och berggrundvatten tagits fram. Särskilt i norra Sverige finns det få mätpunkter vilket ger osäkra resultat.

Hög turbiditet är lika vanligt i berggrundvattnet som i jordgrundvattnet. I vattenprov från bergborrade brunnar beror hög turbiditet sannolikt på att utfällningar av främst järn bildas i samband med att djupt grundvatten tas upp i luften och syre tillförs.

I områden under högsta kustlinje (under HK) och i synnerhet i de områden som täckts av salta hav efter senaste istiden (under MG) förekommer hög turbiditet även i en del jordgrundvatten och då speciellt i områden med finkorniga sediment (finmo eller lera). Den förhöjda turbiditeten i dessa områden beror troligen på transport av markpartiklar till det ytliga grundvattnet i jordlager.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut