Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Turbiditet – samvariation med andra parametrar

På denna sida visas samvariation mellan turbiditet och generella grundvattenkemiska nyckelparametrar (pH, redox, kemisk syreförbrukning och konduktivitet) samt järn, mangan och mikrobiologiska parametrar i boxplotdiagram. Boxens under- och överkant visar 25:e respektive 75:e percentilen, strecket i mitten av boxen visar medianen (50:e percentilen), och staplarna under och över boxen visar 5:e respektive 95:e percentilen.

Eftersom syftet är att visa samvariation mellan parametrarna, har enskilda analysresultat använts i stället för medelvärden för varje provtagningspunkt.

Diagrammen för turbiditet grundas på cirka 110 000 turbiditetsanalyser, alla från 2000-talet. Av analyserna kommer 47 procent från Vattentäktsarkivet och 53 procent är vattenprov från enskilda brunnar. De enskilda diagrammen bygger på färre data, eftersom endast de prover där både turbiditet och den aktuella parametern analyserats finns med i boxplotdiagrammet.

Även diagrammet för turbiditet visas. I detta anges antal analyser (Nobs) i varje Turbiditets-klass.

Analys av samvariationen visar att turbiditeten framför allt är hög under anaeroba förhållanden. Det finns därmed ett samband med parametrar som förekommer under anaeroba förhållanden, såsom järn och mangan. Dessa metaller kan genom utfällningar bidra till ökad turbiditet. Det är framför allt de djupare vattnen som är anaeroba vilket också indikeras av den positiva korrelationen med grundvattnens konduktivitet. Som tidigare nämnts finns också ett samband mellan hög turbiditet och förekomst av bakterier i brunnsvatten. Detta är förmodligen främst kopplat till grunda grävda brunnar där nederbörds- eller snösmältningsperioder kan leda till att markpartiklar tränger ner i brunnen.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut