Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Nitrit – skillnad mellan grundvattnet i jord och berg

För att tydliggöra skillnaderna mellan halterna av nitrit i jord- och berggrundvatten har differenskartor som visar skillnaderna mellan de interpolerade rasterkartorna för jord- respektive berggrundvatten tagits fram. I norra Sverige är det relativt få provtagningspunkter vilket ger osäkra resultat.

För nitrit är det inte någon större skillnad mellan halterna i berggrundvattnet och jordgrundvattnet.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut