Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Nitrit – samvariation med andra parametrar

På denna sida visas samvariation mellan nitrit och generella grundvattenkemiska nyckelparametrar (pH, redox, kemisk syreförbrukning, konduktivitet och turbiditet) samt ammonium, nitrat,  fosfat och mikrobiologiska parametrar i boxplotdiagram. Boxens under- och överkant visar 25:e respektive 75:e percentilen, strecket i mitten av boxen visar medianen (50:e percentilen), och staplarna under och över boxen visar 5:e respektive 95:e percentilen.

Eftersom syftet är att visa samvariation mellan parametrarna, har enskilda analysresultat använts i stället för medelvärden för varje provtagningspunkt.

Diagrammen för nitrit grundas på cirka 120 000 nitritanalyser, varav 86 procent är från 2000-talet och övriga är äldre. Av analyserna kommer 33 procent från Vattentäktsarkivet, knappt 2 procent från nationell och regional miljöövervakning, och 65 procent är vattenprov från enskilda brunnar. De enskilda diagrammen bygger på färre analyser, eftersom endast de prover där både nitrit och den aktuella parametern analyserats finns med i boxplotdiagrammet.

 

Analys av samvariationen visar att nitrithalterna är som högst i svagt aeroba vatten. Nitrit är en intermediär vid olika kväveomvandlingar och är inte stabil varken under aeroba eller anaeroba förhållanden. Det kan ses ett positivt samband mellan nitrit och ammonium och nitrat. Vid hög halt av ammonium och nitrat är förutsättningarna för att nitrit ska bildas större.

Det positiva sambandet med fosfat beror sannolikt på att nitrit och fosfat har gemensamma källor, jordbruk och avlopp. För E. coli-bakterier och koliforma bakterier finns också ett tydligt samband som kan bero på avloppspåverkan.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut