Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Nitrat – skillnad mellan grundvattnet i jord och berg

För att tydliggöra skillnaderna mellan halterna av nitrat i jord- och berggrundvatten har differenskartor som visar skillnaderna mellan de interpolerade rasterkartorna för jord- respektive berggrundvatten tagits fram. I norra Sverige är det relativt få provtagningspunkter vilket ger osäkra resultat.

För nitrat framgår att halterna i jordgrundvattnet ofta är högre än i berggrundvattnet. Förutom att det ytliga grundvattnet är mer utsatt för påverkan från jordbruk och avlopp så kan nitrathalterna i berggrundvattnet minska genom denitrifikation.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut