Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Nitrat – referenser

[1] SGU, 2022: Grundvattenobservationer – databas. Sverige. 2022-06-13.

[2] Havs- och vattenmyndigheten, 2023: Ingen övergödning. Havs- och vattenmyndigheten <www.havochvatten.se/overvakning-och-uppfoljning/miljomalsuppfoljning/ingen-overgodning> åtkommen den 20 mars 2023.

[3] IVL Svenska Miljöinstitutet, 2023: Markvattenkemi - Data. < krondroppsnatet.ivl.se/innehall/resultatdata/markvattenkemidata.4.3d9ff17111f6fef70e9800053730> åtkommen den 6 oktober 2023.

[4] Rindeskog, S., 2009: Tunnelvatten – Miljöeffekter och åtgärder. Botniabanan AB.

[5] Kyllmar, K. & Aronsson, H., 2019: Jordbruk och läckage av nitrat till grundvatten. Naturliga processer, odlingssystem och risk för påverkan. Rapport 2019:25. Havs- och vattenmyndigheten, 38 s.

[6] Johnsson, H., Larsson, M., Lindsjö, A., Mårtensson, K., Persson, K. & Torstensson, G., 2008: Läckage av näringsämnen från svensk åkermark. Beräkningar av normalläckage av kväve och fosfor för 1995 och 2005. Rapport 5823. Naturvårdsverket, 154 s.

[7] Johnsson, H., Mårtensson, K., Lindsjö, A., Persson, K. & Blombäck, K., 2019: NLeCCS – ett system för beräkning av läckage av näringsämnen från åkermark. Ekohydrologi 159. Sveriges lantbruksuniversitet, 39 s.

[8] Appelo, C.A.J. & Postma, D., 1994: Geochemistry, groundwater and pollution. A.A. Balkema Publishers, 647 s.

[9] Rivett, M.O., Buss, S.R., Morgan, P., Smith, J.W.N. & Bemment, C.D., 2008: Nitrate attenuation in groundwater: A review of biogeochemical controlling processes. Water Research (42), 4215–4235.

[10] Thorling, L., Hansen, B., Larsen, C.L., Brüsch, W., Møller, R.R., Mielby, S.B. & Højberg, A.L., 2011: Grundvand. Status og udvikling 1989–2010. Teknisk rapport. Grundvandsovervågning 2011. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, 162 s.

[11] Thorling, L. (red.), Albers, C.N., Hansen, B., Johnsen, A.R., Kazmierczak, J., Mortensen, M.H., Møller, I. & Troldborg, L., 2023: Grundvand. Status og udvikling 1989–2021. Teknisk rapport. Grundvandsovervågning 1989–2021. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, 233 s.

[12] Livsmedelsverket, 2023: Tolka resultatet av din dricksvattenanalys, Livsmedelsverket. <www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/dricksvatten/egen-brunn2/vattenprov-och-analys-av-ditt-dricksvatten/tolka-ditt-vattenanalysresultat> åtkommen den 27 februari 2023.

[13] Schulte-Herbrüggen, H. M. A., Christensen, J., Olofsson, B. & Morey Strömberg, A., 2022: Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk. Livsmedelsverkets externa rapportserie E 2022 nr 01, 1104–7089. Livsmedelsverket, 182 s.

[14] Ward, M.H., Jones, R.R., Brender, J.D., Kok, T.M.d., Weyer, P.J., Nolan, B.T., Villanueva, C.M. & Breda, S.G.v., 2018: Drinking water nitrate and human health: an updated review. Environmental Research and Public Health (15), 1557.

[15] Picetti, R., Deeney, M., Pastorino, S., Miller, M.R., Shah, A., Leon, D.A., Dangour, A.D. & Green, R., 2022: Nitrate and nitrite contamination in drinking water and cancer risk: A systematic review with meta-analysis. Environmental Research (210), 112988.

[16] Lin, L., St Clair, S., Gamble, G. D., Crowther, C. A., Dixon, L., Bloomfield, F. H. & Harding, J. E., 2023: Nitrate contamination in drinking water and adverse reproductive and birth outcomes: a systematic review and meta-analysis. Scientific reports 13(1), 563.

[17] Højberg A.L., Hansen A.L., Wachniew P., Zurek A.J., Virtanen S., Arustiene J., Strömqvist J., Rankinen, K. & Refsgaard J.C., 2017: Review and assessment of nitrate reduction in groundwater in the Baltic Sea Basin. Journal of Hydrology: Regional Studies (12), 50–68.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut