Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Kvicksilver – samvariation med andra parametrar

På denna sida visas samvariation mellan kvicksilver och nyckelparametrarna pH och redox och konduktivitet i boxplotdiagram. För kvicksilver används TOC som mått på organiskt material i stället för CODMn , eftersom TOC till skillnad från CODMn vanligen analyseras inom miljöövervakningen. För kvicksilver redovisas inte samvariationsdiagram för turbiditet eftersom denna parameter vanligen inte ingår i miljöövervakningen. Boxens under- och överkant visar 25:e respektive 75:e percentilen, strecket i mitten av boxen visar medianen (50:e percentilen), och staplarna under och över boxen visar 5:e respektive 95:e percentilen.

Eftersom syftet är att visa samvariation mellan parametrarna, har enskilda analysresultat använts i stället för medelvärden för varje provtagningspunkt.

Diagrammen för kvicksilver grundas på drygt 4 000 kvicksilveranalyser, alla från 2000-talet. Av analyserna kommer 34 procent från Vattentäktsarkivet och 66 procent från nationell och regional miljöövervakning. De enskilda diagrammen bygger på färre analyser, eftersom endast de prover där både kvicksilver och den aktuella parametern analyserats finns med i respektive boxplotdiagram.

Analys av samvariationen visar att kvicksilverhalterna är högre vid låga pH-värden, det vill säga i sura grundvatten, och i vatten med mycket organiskt material (TOC). Halterna är också förhöjda i anaeroba vatten.

Senast ändrad 2024-02-06

Skriv ut