Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Kvicksilver – referenser

[1] Europeiska miljöbyrån, 2022: Air pollutant emissions data viewer (Gothenburg Protocol, Air Convention) 1990-2021, Europeiska miljöbyrån. <www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/air-pollutant-emissions-data-viewer-5> åtkommen den 5 juli 2022.

[2] Andersson, M., Carlsson, M., Ladenberger, A., Morris, G., Sadeghi, M. & Uhlbäck, J., 2014: Geokemisk atlas över Sverige. Sveriges geologiska undersökning, 208 s.

[3] SGU, 2022: Grundvattenobservationer – databas. Sverige. 2022-06-13.

[4] Naturvårdsverket, 2020: Branschlistan (2020). <www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/fororenade-omraden/inventering/branschlistan-2020-fororenade-omraden.pdf> åtkommen den 6 juli 2022.

[5] UN Environment, 2019: Global Mercury Assessment 2018. UN Environment Programme, 62 s. ISBN: 978-92-807-3744-8.

[6] Livsmedelsverket, 2023:  Tolka resultatet av din dricksvattenanalys, Livsmedelsverket. < www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/dricksvatten/egen-brunn2/vattenprov-och-analys-av-ditt-dricksvatten/tolka-ditt-vattenanalysresultat> åtkommen den 27 februari 2023.

[7] Schulte-Herbrüggen, H. M. A., Christensen, J., Olofsson, B., & Morey Strömberg, A., 2022: Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk. Livsmedelsverkets externa rapportserie E 2022 nr 01, 1104–7089.  Livsmedelsverket 182, s.

[8] Skogsstyrelsen, 2020: Inverkan av skogsbruksåtgärder på kvicksilvers transport, omvandling och upptag i vattenlevande organismer. Kunskapsunderlag. Rapport 2020/1. Skogsstyrelsen, 51 s.

[9] Hellsten, S., Karlsson, P.E., Pihl Karlsson, G. & Akselsson, C., 2021: Hur påverkas mark-, grund- och ytvatten vid en skogsavverkning? Fallstudie Storskogen i Västra Götaland. Nr C 570. IVL Svenska Miljöinstitutet, 36 s.

[10] HaV, 2016: Miljögifter i vatten – klassificering av ytvattenstatus. Vägledning för tillämpning av HVMFS 2013:19. Rapport 2016:26. Havs- och vattenmyndigheten,104 sid.

[11] Livsmedelsverket, 2023: Kvicksilver, Livsmedelsverket. <www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/metaller1/kvicksilver> åtkommen den 20 oktober 2023.

Senast ändrad 2024-02-06

Skriv ut