Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Konduktivitet – samvariation med andra parametrar

På denna sida visas samvariation mellan konduktivitet och generella grundvattenkemiska nyckelparametrar (pH, redox, kemisk syreförbrukning och turbiditet) i boxplotdiagram. Boxens under- och överkant visar 25:e respektive 75:e percentilen, strecket i mitten av boxen visar medianen (50:e percentilen), och staplarna under och över boxen visar 5:e respektive 95:e percentilen.

Eftersom syftet är att visa samvariation mellan parametrarna, har enskilda mätresultat använts i stället för medelvärden för varje provtagningsplats.

Diagrammen för konduktivitet grundas på cirka 135 000 mätningar, varav 84 procent är från 2000-talet och övriga är äldre. Av mätningar kommer 32 procent från Vattentäktsarkivet, 6 procent från nationell och regional miljöövervakning, och 62 procent är vattenprov från enskilda brunnar. De enskilda diagrammen bygger på färre analyser, eftersom endast de prover där både konduktivitet och den aktuella parametern analyserats finns med i boxplotdiagrammet.

Även diagrammet för konduktivitet visas. I detta anges antal analyser (Nobs) i varje Konduktivitets-klass.

 

Analys av samvariationen visar att konduktivitet korrelerar positivt med pH, vilket beror på att djupare och äldre grundvatten har högre halt av joner från vittringsreaktioner och ett högre pH-värde.

 

Senast ändrad 2024-02-07

Skriv ut