Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Kalium – skillnad mellan grundvattnet i jord och berg

För att tydliggöra skillnaderna mellan halterna av kalium i jord– och berggrundvatten har en differenskarta som visar skillnaderna mellan de interpolerade rasterkartorna för jord- och berggrundvatten tagits fram. Särskilt i norra Sverige finns det få mätpunkter, vilket ger osäkra resultat.

För kalium framgår att halterna på många håll är högre i jord- än i berggrundvattnet. Det är möjligt att detta åtminstone delvis beror på tillförsel av kalium från gödselmedel eller påverkan från avloppsinfiltration.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut