Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Kalium – samvariation med andra parametrar

På denna sida visas samvariation mellan kalium och generella grundvattenkemiska nyckelparametrar (pH, redox, kemisk syreförbrukning, konduktivitet och turbiditet) samt alkalinitet, fosfat, nitrat, ammonium, nitrit och bakterier i boxplotdiagram. Boxens under- och överkant visar 25:e respektive 75:e percentilen, strecket i mitten av boxen visar medianen (50:e percentilen), och staplarna under och över boxen visar 5:e respektive 95:e percentilen.

Eftersom syftet är att visa samvariation mellan parametrarna, har enskilda analysresultat använts i stället för medelvärden för varje provtagningspunkt.

Diagrammen för kalium grundas på cirka 98 000 kaliumanalyser, varav 96 procent är från 2000-talet och övriga är äldre. Av analyserna kommer 27 procent från Vattentäktsarkivet, 8 procent från nationell och regional miljöövervakning, och 65 procent är vattenprov från enskilda brunnar. De enskilda diagrammen bygger på färre analyser, eftersom endast de prover där både kalium och den aktuella parametern analyserats finns med i boxplotdiagrammet.

Kalium korrelerar positivt med vattnets alkalinitet, denna korrelation beror på att kalium och vätekarbonatjoner båda frigörs genom vittring. Vittring bidrar även till korrelationen med vattnets konduktivitet som visar det totala innehållet av joner och som ökar med tiden och djupet i grundvatten. Av kartorna framgår att halterna av kalium och alkalinitet är höga i områden påverkade av lättvittrade sedimentära bergarter.

Kalium korrelerar dock även positivt med kväveparametrar, fosfat och bakterier vilket indikerar betydande påverkan i grundvatten från jordbruksverksamhet, inklusive djurhållning, och avlopp.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut