Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Fluorid – samvariation med andra parametrar

På denna sida visas samvariation mellan fluorid och generella grundvattenkemiska nyckelparametrar (pH, redox, kemisk syreförbrukning, konduktivitet och turbiditet) samt kalcium i boxplotdiagram. Boxens under- och överkant visar 25:e respektive 75:e percentilen, strecket i mitten av boxen visar medianen (50:e percentilen), och staplarna under och över boxen visar 5:e respektive 95:e percentilen.

Eftersom syftet är att visa samvariation mellan parametrarna, har enskilda analysresultat använts i stället för medelvärden för varje provtagningspunkt.

Diagrammen för fluorid grundas på cirka 117 000 fluoridanalyser, varav 87 procent är från 2000-talet och övriga är äldre. Av analyserna kommer 28 procent från Vattentäktsarkivet, 6 procent från nationell och regional miljöövervakning, och 66 procent är vattenprov från enskilda brunnar. De enskilda diagrammen bygger på färre analyser, eftersom endast de prover där både fluorid och den aktuella parametern analyserats finns med i boxplotdiagrammet.

 

Analys av samvariationen visar att fluorid korrelerar positivt med pH, och att höga fluoridhalter framför allt förekommer vid alkalina förhållanden. En positiv korrelation finns också mellan fluorid och konduktivitet. Sambanden återspeglar högre fluoridhalter i ett djupt grundvatten med längre uppehållstid vilket även gett högre pH och konduktivitet.

Fluoridhalten uppvisar även en tydlig positiv korrelation med kalcium vid låga kalciumhalter, men vid högre kalciumhalter bryts denna trend eftersom lösligheten av fluorid då begränsas av utfällning av mineralet flusspat, CaF2.

Fluorid uppvisar ingen tydlig korrelation mot redoxförhållanden, kemisk syreförbrukning eller turbiditet.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut