Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Färg – skillnad mellan grundvattnet i jord och berg

För att tydliggöra skillnaderna mellan halterna av färg i jordgrundvatten och berggrundvatten har en differenskarta som visar skillnaderna mellan de interpolerade rasterkartorna för jord- och berggrundvatten tagits fram. I norra Sverige finns det få mätpunkter vilket ger osäkra resultat. Kartan visar att starkt färgat vatten är ungefär lika vanligt i berggrundvattnet som i jordgrundvattnet.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut