Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Färg – samvariation med andra parametrar

På denna sida visas samvariation mellan färg och generella grundvattenkemiska nyckelparametrar (pH, redox, kemisk syreförbrukning, konduktivitet och turbiditet) samt järn och mangan i boxplotdiagram. Boxens under- och överkant visar 25:e respektive 75:e percentilen, strecket i mitten av boxen visar medianen (50:e percentilen), och staplarna under och över boxen visar 5:e respektive 95:e percentilen.

Eftersom syftet är att visa samvariation mellan parametrarna, har enskilda analysresultat använts i stället för medelvärden för varje provtagningspunkt. Detta innebär att analyser från enskilda brunnar och Vattentäktsarkivet bidrar med mycket data. Färg ingår normalt inte inom miljöövervakningen.

Diagrammen för färg grundas på cirka 127 000 färganalyser, varav 89 procent är från 2000-talet och övriga är äldre. Av analyserna kommer 41 procent från Vattentäktsarkivet och 59 procent är vattenprov från enskilda brunnar. De enskilda diagrammen bygger på färre data, eftersom endast de prover där både färg och den aktuella samvariationsparametern analyserats finns med i boxplotdiagrammet.

Analys av samvariationen visar att färgen är hög framför allt under anaeroba förhållanden. Det finns därmed ett samband med parametrar som förekommer under anaeroba förhållanden, i detta fall främst järn och även organiska ämnen (CODMn). Det är framför allt de djupare vattnen som är anaeroba, vilket också indikeras av den positiva korrelationen med vattnens konduktivitet.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut