Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Bor – skillnad mellan grundvattnet i jord och berg

För att tydliggöra skillnaderna mellan halterna av bor i jordgrundvatten och berggrundvatten har en differenskarta som visar skillnaderna mellan de interpolerade rasterkartorna för jord- och berggrundvatten tagits fram. Bortsett från Gotland finns det relativt få mätpunkter, vilket ger osäkra resultat.

Från det underlag som finns kan ses att halterna i berggrundvatten vanligen är högre än i jordgrundvatten.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut