Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Bor – samvariation med andra parametrar

På denna sida visas samvariation mellan bor och generella grundvattenkemiska nyckelparametrar (pH, redox, kemisk syreförbrukning, konduktivitet och turbiditet) i boxplotdiagram. Boxens under- och överkant visar 25:e respektive 75:e percentilen, strecket i mitten av boxen visar medianen (50:e percentilen), och staplarna under och över boxen visar 5:e respektive 95:e percentilen.
Eftersom syftet är att visa samvariation mellan parametrarna, har enskilda analysresultat använts i stället för medelvärden för varje provtagningspunkt.
Diagrammen för bor grundas på cirka 3 800 boranalyser, alla från 2000-talet. Av analyserna kommer 76 procent från Vattentäktsarkivet, 10 procent från nationell och regional miljöövervakning, och 14 procent är vattenprov från enskilda brunnar. De enskilda diagrammen bygger på färre analyser, eftersom endast de prover där både bor och den aktuella parametern analyserats finns med i boxplotdiagrammet.

 

Analys av samvariationen visar att bor korrelerar positivt med pH och konduktivitet, många av analyserna kommer från Gotland där höga borhalter i märgel och kalkberggrund starkt kan ha bidragit till denna korrelation. Dataunderlaget för bor är relativt begränsat, men det tycks finnas ett samband med halten organiskt material (CODMn) i grundvattnet. Att borhalterna är högre i blandvatten i redoxdiagrammet kan sannolikt förklaras med att höga borhalter förekommer framför allt på Gotland, där tunna jordlager och sprickrik berggrund kan ge brunnsvatten som inte är i redoxjämvikt.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut