Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Ammonium – skillnad mellan grundvattnet i jord och berg

För att tydliggöra skillnaderna mellan halterna av ammonium i jord- och berggrundvatten har differenskartor som visar skillnaderna mellan de interpolerade rasterkartorna för jord- respektive berggrundvatten tagits fram. I norra Sverige är det relativt få provtagningspunkter vilket ger osäkra resultat.

För ammonium framgår att det är vanligt med högre halter i berggrundvattnet än i jordgrundvattnet.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut