Handledning Bedömningsgrunder för grundvatten

Ammonium – referenser

[1] SGU, 2022: Grundvattenobservationer – databas. Sverige. 2022-06-13.

[2] Havs- och Vattenmyndigheten, 2023: Ingen övergödning. Havs- och Vattenmyndigheten <www.havochvatten.se/overvakning-och-uppfoljning/miljomalsuppfoljning/ingen-overgodning> 2023-03-20.

[3] IVL Svenska Miljöinstitutet, 2023: Markvattenkemi - Data. <ikrondroppsnatet.ivl.se/innehall/resultatdata/markvattenkemidata.4.3d9ff17111f6fef70e9800053730> åtkommen den 6 oktober 2023.

[4] Löfgren, S. (red.), 2021: Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark – IM. Årsrapport 2020. Rapport 2021:16. Sveriges lantbruksuniversitet, 61 s.

[5] Rivett, M.O., Buss, S.R., Morgan, P., Smith, J.W.N. & Bemment, C.D., 2008: Nitrate attenuation in groundwater: A review of biogeochemical controlling processes. Water Research (42), 4215–4235.

[6] Miljöförvaltningen i Stockholm stad, 2004: Grundvatten i Stockholm. Rapport skriven av SWECO VIAK på uppdrag av Miljöförvaltningen i Stockholms stad. Miljöförvaltningen, 39 s.

[7] Livsmedelsverket 2023: Tolka resultatet av din dricksvattenanalys, Livsmedelsverket. <www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/dricksvatten/egen-brunn2/vattenprov-och-analys-av-ditt-dricksvatten/tolka-ditt-vattenanalysresultat> åtkommen den 27 februari 2023.

[8] Schulte-Herbrüggen, H. M. A., Christensen, J., Olofsson, B. & Morey Strömberg, A., 2022: Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk. Livsmedelsverkets externa rapportserie E 2022 nr 01, 1104–7089. Livsmedelsverket, 182 s.

Senast ändrad 2024-01-29

Skriv ut