Handledning Bedömning av influensområde avseende grundvattenbortledning

Analytiska modeller

Storleken på området inom vilket grundvattennivåerna avsänks till följd av ett grundvattenuttag eller en grundvattenbortledning (eller bägge) i schakter, dagbrott och täkter kan uppskattas analytiskt eller numeriskt (eller både och) med matematisk modellering. Oavsett valet av analysmetod är det viktigt att tydligt beskriva gjorda antaganden och förenklingar och att redogöra för effekten av dessa på modellresultaten.

I tabellen Förteckning över fem analytiska modeller för att beräkna inflöde och influensområde  listas fem vanligt förekommande analytiska modeller för att bedöma influensradie/-avstånd. Gemensamt för de fem modellerna är att de antar att: 

  • att det grundvattenförande porösa lagret i fråga initialt har en låg strömning (låg hydraulisk gradient),
  • att det har homogena och isotropa hydrauliska egenskaper,
  • att Darcys lag är tillämpbar även närmast anläggning där den hydrauliska gradienten är som störst, samt
  • att grundvattenuttaget och / eller grundvattenbortledningen är i balans med grundvattenbildningen (stationära strömningsförhållanden).

Med ovannämnda antaganden som grund kan Modell 1-3 användas för att beräkna inflödets storlek, influensområdets utbredning och ändringen i grundvattennivå på olika avstånd för en anläggning i ett grundvattenförande poröst lager där det råder öppna magasinsförhållanden. Modell 4 och 5 kan användas för att beräkna inflödets storlek och ändringen i grundvattennivå på olika avstånd för en schakt i ett grundvattenförande poröst lager där det råder slutna magasinsförhållanden. Modell 4 och 5 antar att radien/avståndet till infiltrationsområdet där grundvattenbildningen vid slutna magasinsförhållanden sker är identifierat, vilket innebär att influensradien/-avståndet är känt.

Förteckning över fem analytiska modeller för att beräkna inflöde och influensområde
Modell Förklaring Referens
 1 Radiellt grundvattenflöde till en cirkulär anläggning i ett magasin med öppna magasinsförhållanden och en tät botten Kresic 2007
 2  Radiellt grundvattenflöde till en cirkulär anläggning i ett magasin med öppna magasinsförhållanden och en genomsläpplig botten Kresic 2007
Marinelli och Niccoli 2000
 3  Endimensionellt grundvattenflöde till en långsträckt anläggning i ett magasin med öppna magasinsförhållanden och en tät botten Todd och Mays 2005
 4  Radiellt grundvattenflöde till en cirkulär anläggning i ett magasin med slutna magasinsförhållanden och en tät botten Todd och Mays 2005
 5  Endimensionellt grundvattenflöde till en långsträckt anläggning i ett magasin med slutna magasinsförhållanden och en tät botten Todd och Mays 2005

 

Läs mer-tips:

  • Boken Hydrogeology and groundwater modeling (2nd edition) av Neven Kresic, år 2007

  • Simple Analytical Equations for Estimating Ground Water Inflow to a Mine Pit – artikel av Fred Marinelli och Walter L. Niccoli i Ground Water vol. 38, issue 2, ss 311–314.
  • Boken Groundwater Hydrology av David Keith Todd och Lary W Mays, år 2005

Senast ändrad 2019-10-04

Skriv ut

Övriga avsnitt inom "Analytiska modeller"