Handledning Bedömning av influensområde avseende grundvattenbortledning

Modell 5

Endimensionellt grundvattenflöde till en långsträckt anläggning i ett magasin med slutna magasinsförhållanden och en tät botten.

Figur modell 5

Förutsättningar

  1. Det slutna grundvattenmagasinet antas vara homogent och isotropt och ha en konstant mäktighet, B (L). Dess hydrauliska konduktivitet, K1 (L/T), är mycket större än den hydrauliska konduktiviteten hos såväl överlagrande jordlager, K3 (L/T), som underliggande jordlager/berg, K2 (L/T), dvs. K3 << K1 samt K<< K1
  2. Inom det slutna grundvattenmagasinets infiltrationsområde råder öppna magasinsförhållanden. Avståndet till infiltrationsområdet och storleken på detsamma definieras av avstånden L1 (L) och L2 (L). Nettonederbörden, W = P − E (L/T), som faller över infiltrationsområdet antas var tillräcklig för att upprätthålla en konstant grundvattennivå h(x) = H inom hela lagerföljden under i övrigt opåverkade förhållanden. Den delen av nettonederbörden som inte behövs för att upprätthålla en konstant grundvattennivå antas avrinna på annat sätt, till exempel som ytvatten. Den maximala grundvattenbildningen under påverkade förhållanden kan således skrivas som Qinf,max = W b(L2 − L1) (L3/T). Saknas uppgift om värdet på W får man pröva att ansätta olika värden (osäkerhetsanalys).
  3. Om arbetet i konstruktionen ska ske i torrhet måste grundvattennivån precis innanför schaktväggen, inne i schakten, vara noll. För att tillgodose detta förhållande kan en tätskärm behöva anläggas i schaktväggen (exempelvis spont, injektering). Tätskärmens läckagefaktor, det vill säga hydrauliska konduktivitet dividerat med tjocklek, bör då vara tillräckligt låg för att tryckfallet över densamma ska resultera i en torr schakt för ansatt värde på grundvattennivån precis utanför schaktväggen, ha (L).
  4. Ekvationerna nedan gäller för ha ≥ B. Om ha < B bör resultaten kontrolleras med en numerisk modell, alternativt beräknas med en annan analytisk modell.

Ekvationer

Ekvation f&ouml;r modell 5

Beräkningsgång

Lokalisera infiltrationsområdets ”gränser”, det vill säga definiera avstånden L1 och L2.

Beräkna maximalt möjlig grundvattenbildning, Qinf,max, enligt ekvation (5.1).

Beräkna inläckaget av grundvatten, Qg, med hjälp av ekvation (5.2) och antaget värde på grundvattennivån precis utanför schaktväggen, ha. Notera att ekvation (5.2) förutsätter att ha ≥ B och att QgQinf,max.

  • Om ha < B är magasinet inte helt vattenmättat och slutet. Ekvation (5.3) är användbar i de delar av magasinet där helt vattenmättade och slutna magasinsförhållanden råder, det vill säga där h(x) ≥ B.
  • Om Qg > Qinf,max fastän haB är inläckaget för stort för att uppnå vattenbalans, dvs. större än den maximala grundvattenbildningen enligt ekvation (5.1). Utan skyddsåtgärder, i form av till exempel skyddsinfiltration och/eller tätskärm, kommer magasinet successivt att torrläggas. Tätskärm med en lägre läckagefaktor minskar genomströmningen, inläckaget minskar alltså, vilket i sin tur ger en lägre avsänkning utanför tätskärmen, det vill säga nivån ha blir högre. Förstärkt infiltration resulterar i en bättre vattenbalans (samt större inläckage), vilket teoretiskt sett kan liknas vid opåverkade grundvattennivåer i infiltrationsområdet, det vill säga h(L1 ) = H.

 

Senast ändrad 2019-10-04

Skriv ut