Handledning Bedömning av influensområde avseende grundvattenbortledning

Modell 3

Endimensionellt grundvattenflöde till en långsträckt anläggning i ett magasin med öppna magasinsförhållanden och en tät botten.

 

Figur modell 3

Förutsättningar

  1. Det öppna magasinet antas vara homogent och isotropt och dess hydrauliska konduktivitet, K1 (L/T), mellan markytan och anläggningens botten antas vara mycket större än den hydrauliska konduktiviteten under anläggningens botten, K2 (L/T), det vill säga K<< K1.
  2. Inläckaget av grundvatten till anläggningen, Qg(L3/t), antas vara i jämvikt med grundvattenbildningen, W (L/T), inom infiltrationsområdet Lb (L2), det vill säga Q= WLb (L3/T). Saknas uppgift om grundvattenbildningen får man pröva att ansätta olika värden. Att anta att grundvattenbildningen är lika med nettonederbörden, det vill säga W =(P − E), där P (L/T) är nederbörden och E (L/T) är evapotranspirationen, ger ett mindre influensområde än om man antar att W < (P − E).

Ekvationer

Ekvation för modell 3

Beräkningsgång

Ekvation (3.1) används för att beräkna influensavståndet L. ha kan ansättas som noll, men man kan även föra ett resonemang kring att ett högre ha (som följd av tätande åtgärder) minskar inläckaget och influensavståndet.

Ekvation (3.2) används för att beräkna inläckaget av grundvatten.

Med ha och L kända kan avståndet till medgivet gränsvärde för grundvattennivåsänkning beräknas med hjälp av ekvation (3.3).

Senast ändrad 2019-10-04

Skriv ut