Handledning Bedömning av influensområde avseende grundvattenbortledning

Modell 2

Radiellt grundvattenflöde till en cirkulär anläggning i ett magasin med öppna magasinsförhållanden och en genomsläpplig botten.

Figur modell 2

Förutsättningar

  1. Inflödet till anläggningen sker via två zoner där flödet i Zon 1, Q1 (L3/T), är horisontellt och radiellt riktat mot anläggningens vägg medan flödet i Zon 2, Q2 (L3/T), är axel-symmetriskt riktat mot anläggningens botten. Gränsen (randen) mellan de två zonerna är horisontell och sammanfaller med nivån på anläggningens botten. Inget vattenflöde antas ske tvärs randen.
  2. Den hydrauliska konduktiviteten i Zon 1 är isotrop och lika med K1 (L/T) medan den hydrauliska konduktiviteten i Zon 2 är anisotrop där K2h (L/T) är den hydrauliska konduktiviteten i horisontalled och K2v (L/T) den hydrauliska konduktiviteten i vertikalled.
  3. Flödet i Zon 1 antas balanseras av grundvattenbildning, W (L/T). Saknas uppgift om grundvattenbildningen får man pröva att ansätta olika värden. Att anta att grundvattenbildningen är lika med nettonederbörden, det vill säga W = (P − E), där P (L/T) är nederbörden och E (L/T) är evapotranspirationen, ger ett mindre influensområde än om man antar att W < (P − E).
  4. Om botten i anläggningen är vattenfylld antas att vattendjupet i anläggningen, d (L), är 0 ≤ dha.
  5. Om anläggningens form är mer rektangulär än cirkulär kan man approximativt använda radien för en ekvivalent cirkel, req(L), se ekvation (1.7) och Illustration figur 1.7.

Ekvationer

2.1

\[H^{2}-h\frac{a}{2}=\frac{Q_{1}}{\pi K_{1}}ln \left ( \sqrt \frac{{\frac{Q_{1}}{\pi We}+\frac{r_{a}^{2}}{e}}}{r_{a}} \right )\]

Ekvation.

2.2

\[R=\sqrt{\frac{Q_{1}}{\pi W}+{r_{a}}^{2}}\]

Ekvation.

2.3

\[h_{1}\left ( r \right )=\sqrt{h_{a}^{2}+\frac{Q_{1}}{\pi K_{1}}\left ( r^{2}-r_{a}^{2} \right )}\]

Ekvation.

2.4

\[m=\sqrt{\frac{K_{2h}}{K_{2v}}}\]

Ekvation.

2.5

\[Q_{2}=4r_{a}\left ( \frac{K_{2h}}{m} \right )\left ( H-d \right )\]

Ekvation.

2.6

\[h_{2}\left ( r, z \right )=H-\frac{2\left ( H-d \right )}{\pi }sin^{-1} \left \{ \frac{2r_{a}}{\sqrt{\left ( r-r_{a} \right )^2}+\left ( mz \right )^2+\sqrt{\left ( r+r_{a} \right )^2}+\left ( mz \right )^2} \right \}\]

Ekvation.

Beräkningsgång

För att kunna beräkna influensavståndet i Zon 1, R (L), måste först ekvation (2.1) lösas rekursivt med avseende Q1. En ansats kan vara att minimera ha, men även föra ett resonemang kring att ett högre ha (som följd av tätande åtgärder) minskar inläckaget och influensavståndet.

Avståndet R från anläggningens centrum till opåverkade grundvattennivåer beräknas sedan enligt ekvation (2.2).

Grundvattenytans nivå på olika avstånd från anläggningens centrum i Zon 1, h1 (r) (L), beräknas med ekvation (2.3), som även kan användas för att beräkna avståndet till medgivet gränsvärde för grundvattennivåsänkning.

Inflödet över bottenarean, Q2, beräknas med ekvationerna (2.4) och (2.5).

Grundvattennivån på olika avstånd och djup från anläggningen i Zon 2, h2 (r, z) (L), beräknas med ekvation (2.6). Om mäktigheten på Zon 2 är tunn kan ekvation (2.6) ifrågasättas. Man antar som regel att influensavståndet i Zon 1 är det som är viktigast för att bestämma påverkansområdet.

Senast ändrad 2019-10-04

Skriv ut