Känslighetsanalys

Vare sig man mäter eller antar storleken på ingående parametrar så finns ändå osäkerheter. En känslighets­analys visar hur osäkerheten ger effekt på påverkans­områdets utbredning.

Skillnader i bedömning av influensområdets utbredning kan bero på beräkningssätt och val av modelleringsverktyg (Se Philip Håkanssons examensarbete Grundvattensänkning vid schakter och byggnadsverk – En jämförelse av olika beräkningsmetoder). Det är viktigt att notera att skillnader mellan beräkningssätt och modelleringsverktyg ändå utgör en mindre känslighet än vad som blir fallet om man ansätter fel värden på grundvattenbildning eller hydraulisk konduktivitet (eller på bägge).

Oberoende valet av beräkningssätt och modelleringsverktyg för bedömning av influensområdets utbredning är det mycket viktigt att inkludera en känslighetsanalys. Denna kan göras genom att systematiskt övervärdera och undervärdera antagen grundvattenbildning och antagna hydrauliska konduktiviteter samt att redogöra tydligt för hur dessa förändringar ger effekt på påverkansområdets utbredning. Ju sämre underlag och kunskap man har om ingående parametrar desto större spann bör man ha i sin känslighetsanalys.

Läs mer-tips:

  • Philip Håkanssons examensarbete om Grundvattensänkning vid schakter och byggnadsverk – En jämförelse av olika beräkningsmetoder från 2017

Senast ändrad 2019-10-04

Skriv ut