Natur. Vattendrag och äng. Foto.

Bedömningsgrunder för grundvatten

Bedömningsgrunder för grundvatten utgör ett verktyg för att tolka och värdera insamlade data om grundvatten.

Framsidan av en SGU-rapport.

Bedömningsgrunderna är inte rättsligt bindande, utan ska användas som ett verktyg för att kunna göra enhetliga klassningar av grundvattnets tillstånd.

Tillståndsklassningen har relaterats till effekter på hälsa, miljö och tekniska installationer. Bedömningsgrunderna ger därmed en utgångspunkt för olika riskbedömningar. För några parametrar görs en bedömning av påverkan på grundvatten.

Bedömningsgrunderna har tagits fram av SGU och ersätter Naturvårdsverkets bedömningsgrunder från 1999.

Under 2021-2023 pågår revidering av bedömningsgrunderna eftersom kunskaps- och rättsutvecklingen lett till att delar av rapporten blivit inaktuell. 

Bedömningsgrunder för grundvatten. SGU-rapport 2013:01 (nytt fönster)

Tillståndsklassning för grundvatten

SGU har tagit fram tillståndsklassning för grundvatten med avseende på summahalten av bekämpningsmedel. Tidigare fanns endast tillståndsklassning för grundvatten med avseende på halten av ett enskilt bekämpningsmedel (Tabell 38, sidan 89 i Bedömningsgrunder, SGU-rapport 2013:01).

Summahalten är summan av halten för alla upptäckta och kvantifierade substanser, metaboliter, nedbrytningsprodukter och reaktionsprodukter i ett grundvattenprov. Halterna av enskilda ämnen bedöms utifrån tillståndsklasserna för enskilda ämnen. För klass 1–4 utgår bedömningen från den högsta klass som ett enskilt ämne eller summahalten hamnar i. Om något av de analyserade ämnena har en halt som är 0,1 µg/l eller högre eller om summan av de analyserade substanserna är 0,5 µg/l eller högre så ska bedömningen vara att grundvattnet är i klass 5.

 Klass  Tillstånd Summahalt för bekämpningsmedel (µg/l) Grad av påverkan  Kommentar 
 1 Mycket låg halt  <0,05 Ingen eller obetydlig  
 2 Låg halt  0,05–0,1 Måttlig  
 3 Måttlig halt  0,1–0,25 Påtaglig  
 4 Hög halt  0,25–0,5 Stark  
 5 Mycket hög halt  ≥ 0,5 Mycket stark Otjänligt som dricksvatten

Senast granskad 2023-01-13