Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Antal övervakningsplatser

14 §

Operativ övervakning ska bedrivas vid ett tillräckligt antal övervakningsstationer för att ge en representativ bild av den kemiska statusen.

Vid operativ övervakning krävs att övervakningsstationerna är tillräckligt många för att ge en helhetsbild av föroreningarnas spridning i grundvattenförekomsten. Vad som är ett tillräckligt antal övervakningsstationer måste avgöras för varje enskild grundvattenförekomst och föroreningens utbredning. Jämfört med den kontrollerande övervakningen behöver sannolikt antalet stationer utökas. Provtagningspunkter bör fördelas med utgångspunkt dels från var de identifierade föroreningskällorna finns, dels utifrån en övergripande förståelse för grundvattnets flödesdynamik i grundvattenmagasinet. 

För att få en helhetsbild av föroreningarnas uppträdande i grundvattenförekomsten är det bättre med ett större antal provtagningsplatser med lägre provtagningsfrekvens än att ha färre provtagningsplatser med högfrekvent provtagning. Vid indikationer på ökande halter av föroreningar i någon del av förekomsten får man öka frekvensen vid några platser för att få ett bra underlag för trendanalys.

Senast ändrad 2022-09-01

Skriv ut